Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1‑1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Ko Mulder Bedrijfswageninrichting, gevestigd te Nijverdal, hierna te noemen Mulder, gesloten overeenkomsten. Voorts zijn deze voorwaarden van toepassing op alle door Mulder uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen, voor zover partijen niet uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.

1‑2 Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Mulder voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1‑3 Bij strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, prevaleren deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1‑4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij en indien voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

2‑1 Mulder aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2‑2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Mulder onverlet. De algemene voorwaarden van Mulder prevaleren.

2‑3 Algemene voorwaarden worden slechts door Mulder aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die algemene voorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen.

3‑1 Alle overige aanbiedingen en / of offertes c.q. prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uit de offerte uitdrukkelijk anders blijkt. Alle offertes zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening. Indien binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte een overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Mulder gerechtigd het aanbod in te trekken, dan wel de aangeboden prijzen en andere condities te wijzigen. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Mulder, exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele emballage.

3‑2 Toezending van offertes, prijsopgaven en/of (andere) documentatie verplicht Mulder niet tot acceptatie van de opdracht.

3‑3 Aanvullingen en / of afwijkingen van onderhavige voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen en hebben uitsluitend rechtsgeldigheid voor de toepasselijke overeenkomst. Dergelijk aanvullingen en / of afwijkingen zijn niet van toepassing op andere overeenkomsten.

Artikel 4 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Mulder binden de laatste niet, voor zover ze door Mulder niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 Intellectuele eigendomsrechten.

5‑1 De intellectuele eigendomsrechten op alle door Mulder verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, offertes, schetsen en modellen worden uitdrukkelijk door Mulder voorbehouden. Deze zaken blijven onvervreemdbaar eigendom van Mulder en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mulder niet worden gekopieerd, openbaar gemaakt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld danwel op enigerlei andere wijze te worden gebruikt.

5‑2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, offertes, schetsen en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van Mulder en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

5‑3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van Mulder om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 6 Overeenkomst.

6‑1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend door schriftelijke bevestiging van Mulder.

6‑2 Elke met Mulder aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Mulder zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Mulder zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.

6‑3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Mulder bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 7 Aanbetaling.

Mulder is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Mulder de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling.

Artikel 8 Uitbesteding werk aan derden.

Mulder heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 9 Prijzen.

9‑1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

9‑2 Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Mulder niet.

9‑3 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

9‑4 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactieprijs zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsfluctuatie het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voorvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.

Artikel 10 Gedeeltelijke levering c.q. oplevering.

Elke gedeeltelijke (op)levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval vindt betaling plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel “Betaling”.

Artikel 11 (Op)leveringstermijnen.

11‑1 De overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige (op)levering dient de opdrachtgever Mulder schriftelijke in gebreke te stellen.

11‑2 De (op)leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Mulder zijn om de goederen te leveren.

11‑3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 12 Meer‑ en minderwerk.

12‑1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

12‑2 De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van Mulder op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.

12‑3 Door Mulder te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 13 Wijziging van de opdracht.

13‑1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

13‑2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Mulder ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

13‑3 Aangebrachte wijzigingen en / of aanvullingen kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd danwel voltooiing van de uitvoering door Mulder wordt overschreden, hetgeen door de opdrachtgever wordt aanvaard.

Artikel 14 Materialen.

14‑1 Alle te verwerken materialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.

14‑2 Ondergeschikte veranderingen (bv. kleine modelveranderingen) van of aan de door Mulder doorgeleverde materialen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 15 Annuleren.

15‑1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Mulder reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be‑ of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij voorts jegens Mulder gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Mulder als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever vrijwaart Mulder tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.

15‑2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Mulder zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16 Verplichtingen van de opdrachtgever.

16‑4 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.

16‑5 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Mulder voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 17 Reclame.

17‑1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Mulder terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

17‑2 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van levering c.q. oplevering Mulder schriftelijk per aangetekend schrijven wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

17‑3 Mulder dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

17‑4 Indien de reclame naar het oordeel van Mulder juist is, zal Mulder hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de netto factuurwaarde van de geleverde goederen / uitgevoerde werk, hetzij zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen, zulks ter beoordeling van Mulder.

Artikel 18 Garantie.

18‑1 Garantie op de door Mulder geleverde en/of door hem uitgevoerde werken wordt slechts verleend, indien en voor zover schriftelijk overeengekomen en/of schriftelijk door Mulder gegeven.

18‑2 Voor alle goederen en materialen die Mulder niet zelf vervaardigt verleent Mulder nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan Mulder wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon of uren, deze worden in rekening gebracht.

18‑3 Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek‑ resp. importeurs‑ of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

18‑4 De garantie vervalt indien:

 • de opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken Mulder op de hoogte stelt;
 • Mulder niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;
 • door derden zonder toestemming van Mulder werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door Mulder verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan;
 • de door Mulder geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld;
 • de opdrachtgever niet of niet volledig aan de betalingsverplichting(en) jegens Mulder heeft voldaan.

Artikel 19 Retentierecht.

Wanneer Mulder goederen / het desbetreffende object van de opdrachtgever onder zich heeft, is Mulder gerechtigd deze goederen / het object onder zich te houden van alle kosten die Mulder besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Mulder heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

Artikel 20 Aansprakelijkheid.

20‑1 Mulder is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

 1. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
 2. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
 3. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
 4. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel

biologische invloeden van buitenaf;

 1. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
 2. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
 3. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

20‑2 Mulder is slechts aansprakelijk, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Mulder of van hen, die door Mulder te werk zijn gesteld.
20-3 De aansprakelijkheid van Mulder, voor zover deze door de aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekering gedane uitkering.

20-4  Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Mulder beperkt tot maximaal de netto factuurwaarde.

20‑5 Mulder zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf‑ en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden tenzij sprake is van opzet dan wel grove schuld zijnerzijds.

20‑6 Mulder is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal en verlies aan goederen van opdrachtgever of derden, die Mulder onder zich heeft.

Artikel 21 Overmacht.

21‑1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Mulder of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Mulder, ex‑ en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Mulder, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Mulder overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

21‑2 Mulder is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de overeenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 22 Eigendomsvoorbehoud.

22‑1 Zolang Mulder geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Mulder.

22‑2 Mulder heeft tevens het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

22‑3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 23 Wanprestatie en ontbinding.

23‑1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Mulder ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

23‑2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:

 1. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Mulder heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 2. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
 3. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
 4. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

23‑3 Mulder is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Mulder reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Mulder op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 24 Betaling.

24‑1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

24‑2 Klachten of bezwaren over de factuur(en) c.q. werkzaamheden dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Mulder te worden ingediend.

24‑3 Indien opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn betalings- of andere verplichtingen te voldoen heeft Mulder het recht de overeenkomst op te schorten.

24‑4 Klachten of bezwaren over de factuur(en) c.q. werkzaamheden schorten de betalingsverplichting niet op.

24‑5 Mulder is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,50% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van de vervaltermijn van de factuurdatum.

24‑6 Mulder is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II, voor vorderingen met de betaling waarvan de schuldenaar voor 1 juli 2012 in verzuim verkeert.  Voor vorderingen met de betaling waarvan de schuldenaar, zijnde een natuurlijk persoon, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, na 1 juli 2012 in verzuim verkeert gelden de wettelijke tarieven.

Voor overige vorderingen geldt dat Mulder gerechtigd is 15% incassokosten in rekening te brengen met een minimum van € 75,00 en een maximum van € 7.500,00.

24‑7 Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op Mulder te verrekenen is uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 25 Toepasselijk recht.

Op alle door Mulder gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. Het ‘’Weens Koopverdrag’’ wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 26 Geschillen.

26‑1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Mulder, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

26‑2 Partijen kunnen schriftelijk een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage overeenkomen.

Artikel 27 Wijziging van de voorwaarden.

Mulder is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Mulder zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem/haar de wijziging is medegedeeld.